การจัดแบ่งประเภทของทฤษฎีบุคลิกภาพมีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของการจัดอาจรวมเอาทฤษฎีที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันมาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ดังต่อไปนี้

1. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sidmund Freud’s Psychoanalytic Theory) ทฤษฎีของฟรอยด์ จะเน้นเรื่องจิตไร้สานึกว่าเป็นแรงขับที่สาคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดในลาดับต่อไป ประวัติของซิกมันด์ ฟรอยด์ (ค.ศ. 1856 – 1939) ฟรอยด์ เป็นชนชาติยิว ในช่วงวัยเยาว์นั้น เขาอาศัยอยู่ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในปี ค.ศ. 1881 ได้เรียนสาเร็จแพทย์จากมหาวิทยาลัยของเวียนนา ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยและเขียนผลงานเกี่ยวกับประสาทวิทยา ในที่สุดเขาก็ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการรักษาเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบประสาท เขาได้ศึกษาและฝึกงานกับจิตแพทย์ชาวฝรั่งเศส ชื่อ เจ. เอ็ม. ชาร์คอต (J.M. Charcot) ในการรักษาคนไข้ฮิสทีเรีย (Hysteria) ในปี ค.ศ. 1894 ฟรอยด์ ได้ประกาศแนวคิดของเขาว่า การรักษาคนไข้โรคประสาทไม่ควรใช้วิธีการสะกดจิตวิธีเดียว น่าจะใช้วิธีเชื่อมโยงอย่างอิสระ (Free Association) โดยให้คนไข้พูดทุกสิ่งทุกอย่างที่คนไข้คิดออกในขณะนั้นให้มากที่สุด แล้วนาเอามาวิจัยหาสาเหตุที่คนไข้เก็บกด เขาได้ศึกษาเรื่องของจิตวิเคราะห์อยู่นานถึง 10 ปี และในปี ค.ศ. 1908 มีการประชุมจิตแพทย์ขึ้นเป็นครั้งแรก เรียกว่า

International Congress of Psychoanalysis

2. ทฤษฎีบุคลิกภาพของคาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung’s PersonalityTheor) ประวัติของคาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung. 1875-1961) จุง กิดเมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม ค.ศ. 1875 ที่เมือง Kesswyl ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 6 มิถุนายา 1961 เขาสาเร็จพทย์จากมหาวิทยาลัยบาเซิล (University of Basel) จุงมีความเชื่อในเรื่องของจิตไร้สานึกซึ่งสะสมมาแต่อดีต (Collective Unconscious) หรือประสบการณ์ในจิตไร้สานึก (Personal Unconscious และจุงยังเสนอบุคลิกภาพ 2 แบบ คือ แบบเปิดตัว (Extraversion) และแบบเก็บตัว (Introversion) พร้อมกับแง่คิดในเรื่องรูปลักษณ์ (Archetype) ปม (Complex) และสัญลักษณ์ (Symbol) ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 จุงรับราชการเป็นแพทย์ของกองทัพบก ต่อมาในปี ค.ศ. 1933,1936 – 1940 ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ประจามหาวิทยาลัยที่ซูริกและบาเซิล เขาได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐกตามมหาวิทยาลัยต่างๆ นอกจากเป็นนักจิตวิทยาแล้วจุงยังได้รับการยกย่องว่าเป็นนักการศึกษาด้วย เขาได้เขียนหนังสือและบทความหลายเรื่อง

3.ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของอีริค เอช. อีริคสัน (Erik H. Erikson’s Neo-Freudian Analysis)

ประวัติของอีริค เอช. อีริคสัน (Erik H. Erikson) อีริคสัน เกิดที่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfirt) ประเทศเยอรมนี ในปี ค.ศ. 1902 ในวัยเด็กได้รับการสนับสนุนทางด้านการวาดภาพต่อมาเขาได้ยึดอาชีพครูสอนศิลปะในโรงเรียนประถมศึกษาในกรุงเวียนนา และได้รู้จักกับแอนนา ฟรอยด์ บุตรสาวของฟรอยด์เขาได้รับการถ่ายทอดความคิด การฝึกอบรมจิตวิเคราะห์ที่นี่ ต่อมาเขาได้รู้จักกับฟรอยด์ ได้ศึกษาแนวคิดของฟรอยด์ และเขียนบทความเกี่ยวกับจิตวิเคราะห์ออกเผยแพร่ ภายหลังได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงย้ายครอบครัวอยู่ที่อเมริกา และเริ่มวิเคราะห์งานเกี่ยวกับเด็กเป็นครั้งแรก ต่อมาเขาได้บ้ายไปอยู่สถาบันจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยเยลและได้วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นของเด็กศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์วิทยาและได้ทาการแนะแนวเด็กพร้อมกันไปด้วย อีริคสัน ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆ ของพัฒนาการของมนุษย์และการปรับตัวในสังคม โดยใช้ชื่อว่า Chilhood and society

ต่อมาเป็นอาจารย์มหาวิยาลัยฮาร์วาร์ด ในซานฟรานซิสโก ซึ่งที่นี่เขาได้รับเกียรติคุณเป็นศาสตราจารย์ในวิชาพัฒนาการมนุษย์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักจิตวิทยาคลินิก นักการศึกษา และนักจิตวิทยา




48541_1.gif