ความฉลาดทางปัญญา ( IQ )

IQ ( Intelligence Quotient )

Howard gardner นักจิตวิทยาชาวอเมริกันแห่งวิทยาลัย Harward ( 2526 )

ได้ให้ความหมาย ของเชาว์ปัญญา หรือความฉลาด หรือความเก่งของมนุษย์

เอาไว้ 8 อย่าง และเชื่อว่าความฉลาด หรือ ความเก่งของมนุษย์จะต้องเกี่ยวกับ สิ่งแรก

คือรู้จักการแก้ไขปัญหาได้ และสามารถออกแบบหรือมีผลงานออกมาให้เห็น

ในแนวของความฉลาดของคน ความฉลาดที่แบ่งออกเป็น 8 อย่างได้แก่:–

1. ความฉลาดทางด้านภาษา

2. ความสามารถทางตรรกะและคณิตศาสตร์

3. ความฉลาดทางด้านมิติ

4. ความฉลาดทางด้านการใช้ร่างกายและการเคลื่อนไหว

5. ความฉลาดทางด้านดนตรี

6. ความฉลาดทางด้านมนุษย์สัมพันธ์

7. ความฉลาดทางด้านเข้าใจตนเอง

8. ความฉลาดในการเข้าใจธรรมชาติ'.png
00027557_102314.gif