กระบวนการการเรียนรู้Lee J. Cronbach (1963 อ้างถึงใน ดวงเดือน ศาสตรภัทร, 2546) มีหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ว่า จะต้องประกอบไปด้วยสิ่งสำคัญ 7 ขั้นตอน คือ

1. สถานการณ์ (Situation)หมายถึงสิ่งแวดล้อมหรือบรรยากาศที่เอื้ออำนวย

2. ลักษณะประจำตัวของบุคคล (Personal Characteristics) หมายถึง ความพร้อม ความสามารถ ความถนัดความสนใจ สติปัญญา

3. เป้าหมาย (Goal) ทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดทิศทาง เป็นแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจ

4. การแปลความหมาย (Interpretation)เป็นการใช้ประสบการณ์การรับรู้หรือความรู้เดิม ตีความสิ่งที่เรียนรู้ เพื่อให้เกิดความคิด ความเข้าใจและวางแผนที่จะแสดงพฤติกรรมต่อไป

5. การลงมือกระทำ (Action)เป็นการแสดงพฤติกรรมตอบสนองตามแผนที่วางไว้

6. ผลการกระทำ (Consequence) เมื่อแสดงพฤติกรรมแล้วได้ผลที่น่าพึงพอใจก็สามารถยึดถือเป็นแนวปฏิบัติได้ แต่ถ้าเกิดความล้มเหลว อาจต้องมีการแก้ไขปรับปรุงทบทวนแปลความหมายใหม่

7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวังหรือล้มเหลว (Reaction to thwarting)ถ้าการกระทำได้ผลบรรลุเป้าหมายพฤติกรรมนั้นก็สิ้นสุดลงแต่ถ้าเกิดความผิดหวังล้มเหลวอาจเกิดปฏิกิริยาแสดงออกมาได้ 2 ลักษณะ คือปรับปรุงแก้ไข (Adaptive) ดื้อรั้น (Non-Adaptive) หรือใช้กลวิธานในการป้องกันตนเอง (Defense Mechanism) ซึ่งเป็นการหาวิธีการปรับตัวจากความไม่สบายใจที่ผิดหวังล้มเหลวหลักการของการเรียนรู้การเรียนรู้เป็นเรื่องหนึ่งที่วงการจิตวิทยาให้ความสนใจเป็นอย่างมากนักจิตวิทยาทั้งหลายได้พยายามศึกษาถึงแนวความคิดของนักจิตวิทยารุ่นเก่ามีการปรับปรุง ขยาย และเพิ่มเติม ทำให้เกิดหลักการเรียนรู้ขึ้นมากมายหลายแบบ

f70.gif