กระบวนการในการถ่ายทอดพันธุกรรม

แม้ว่าเด็กที่เกิดใหม่นั้นจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของพ่อและแม่มาฝ่ายละครึ่งก็ตาม แต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะได้ลักษณะของพ่อและแม่มา 50:50 เห็นได้ว่าเด็กบางคนอาจมีลักษณะที่เหมือนฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่เป็นส่วนใหญ่ หรือในบางคนอาจไม่เหมือนทั้งพ่อและแม่ แต่กลับไปเหมือนบรรพบุรุษของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่จะเป็นในลักษณะใดนั้นขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของลักษณะเด่น (Dominant) และลักษณะด้อย (Recessive) เช่น ถ้าพ่อมีลักยิ้ม (ลักษณะเด่น) มาแต่งงานกับแม่ซึ่งไม่มีลักยิ้ม (ลักษณะด้อย) ลักษณะพันธุกรรมลักยิ้มของพ่อจะข่มลักษณะพันธุกรรมของแม่ ทำให้ลูกของพ่อแม่คู่นี้มีลักยิ้มเหมือนพ่อ เป็นต้น ซึ่งลักษณะเด่นและด้อยบางประการ


นการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะเด่นและลักษณะด้อยนั้น จะต้องศึกษาถึงปฏิกิริยาร่วมกันระหว่างยีนทั้งสองชนิด ซึ่งปรากฏออกมาเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

1. ฟีโนไทป์ (Phenotype)

หมายถึง ลักษณะหรือคุณสมบัติทางพันธุกรรมที่แสดงออกมาให้เห็นในรุ่นลูกรุ่นหลาน ทั้งลักษณะภายนอกที่สังเกตเห็นได้ เช่น สีตา สีผม สีผิว รูปร่างหน้าตา และลักษณะภายใน เช่น กลุ่มเลือด เป็นต้น ฟีโนไทป์ของแต่ละบุคคลเป็นผลมาจาก

1) โครโมโซมที่ทำหน้าที่เดียวกันมาจับคู่กันในไซโกต

2) การเกิดปฏิกิริยาร่วมกันของยีนตามอิทธิพลของลักษณะเด่นและลักษณะด้อย

3) อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมหลังการปฏิสนธิ

2. จีโนไทป์ (Genotype)

หมายถึง ลักษณะทางพันธุกรรมทั้งหมดที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษ โดยการสืบทอดต่อกันมาเรื่อย ๆ เป็นในลักษณะของการแอบแฝง ไม่ปรากฏออกมาให้เห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะของฟีโนไทป์และลักษณะของจีโนไทป์
image.jpg